L. Van Heek Textiles bv (hierna: 'Van Heek Textiles'), gevestigd aan Gronausestraat 309 in Losser is verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna 'AVG')  voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van (onder meer) onze website. Van Heek Textiles draagt zorg voor een behoorlijke, rechtmatige en AVG-conforme omgang met uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Heek Textiles verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, voor zover wij daarvoor een wettelijke verwerkingsgrondslag en gerechtvaardigd verwerkingsdoeleinde hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Bedrijfsnaam;

- Locatiegegevens;

- Gegevens over uw activiteiten op onze website;

- Internetbrowser en apparaat type;

- Eventuele persoonsgegevens die u opneemt in een bericht dat u via het contactformulier op de website verzendt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy_officer@vanheektextiles.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Heek Textiles verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het kunnen aanbieden en exploiteren van onze website


De persoonsgegevensverwerkingen voor de hierboven genoemde doeleinden worden uitgevoerd op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

- Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifiek omschreven verwerkingsdoeleinden

- Onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van uw persoonsgegevens, die in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan uw privacybelangen (mede gelet op de impact van de verwerking daarop). Deze grondslag geldt voor het verwerken van persoonsgegevens (hoofdzakelijk door cookies) die nodig zijn voor het optimaal functioneren en exploiteren van onze website. Ons belang in dezen is het hebben van de mogelijkheid om onze website op de best mogelijke wijze aan te kunnen bieden.      

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (voorafgaande) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Heek Textiles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u de exacte bewaartermijn van bepaalde data wil weten, stuur dan een mail naar privacy_officer@vanheektextiles.nlDelen van persoonsgegevens met derden

Van Heek Textiles verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend anderszins aan derden indien dit noodzakelijk is om het rechtmatige doeleinde van de verwerking te behalen. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens als door Van Heek Textiles gewaarborgd wordt. Van Heek Textiles blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, aan de volgende categorieën ontvangers:

- Intern:

  • Afdeling ICT
  • Verkoop binnendienst

- Extern:

  • websitedeveloper


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Heek Textiles gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn grotendeels noodzakelijk voor de optimale werking van de website en uw gebruiksgemak, terwijl dit geen of slechts een zeer geringe impact op uw privacy heeft. Ze zorgen er onder andere voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken, verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigde belang om onze website optimaal aan u aan te kunnen bieden.

Enkele andere cookies (zoals Google Analytics) verwerken wij slechts voor zover wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben gekregen. Deze cookies gebruiken wij om te meten hoe u onze website gebruikt, zodat wij onze website daar naar in kunnen richten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hieronder een overzicht

Dienst

Omschrijving

Cookies

Bewaartermijnen

       

Functionele cookies

     

Silverstripe

Behoud gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen

PHPSESSID duur sessie

Silverstripe

Onthouden van cookiebar/melding acceptatie

cb-enabled

duur sessie

Silverstripe

Onthouden van taal instellingen

FluentLocale

duur sessie

Silverstripe

 

isRetina

duur sessie
       

Niet functionele cookies

     

Google Analytics

Analytische cookie die uw websitebezoek meet

_ga

182 dgn.

Google Analytics

Analytische cookie die uw websitebezoek meet

_gid

182 dgn.

Google Analytics

Analytische cookie die uw websitebezoek meet

_gat

182 dgn.

Google Analytics

Verzendt data naar Google Analytics

collect

182 dgn.

 

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bovendien wijzen wij u graag uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Heek Textiles, voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming voor en/of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy_officer@vanheektextiles.nl. Wij kunnen vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen, wanneer u een verzoek tot ons richt. We reageren zo snel mogelijk, maar ten hoogste binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Heek Textiles neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy_officer@vanheektextiles.nl

 

Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wijziging van het privacy & cookiereglement

We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 18 juli 2018.

 

Klachtrecht Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit over onze omgang met uw persoonsgegevens. In Nederland kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

Van Heek Textiles B.V. 
Gronausestraat 309 
7581 CV Losser
https://www.vanheektextiles.nl
+3153 - 5371111


Edwin Prein is de Privacy Officer voor Gegevensbescherming van Van Heek Textiles. Hij is te bereiken via privacy_officer@vanheektextiles.nl